Coffee Cave Service
COFFEE CAVE
Regulamin

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, regulujący zasady korzystania z serwisu
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://coffeecave.pl, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą dokonywać zakupu towarów dostępnych w sklepie.
 3. Sprzedawca – Coffee Cave Adam Strógarek z siedzibą w 64-850 Ujście, ul. Ogrodowa 32, NIP 764-269-94-07, e-mail: biuro@coffeecave.pl tel. 693146088, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z płatnych i bezpłatnych usług Serwisu prowadzonego pod adresem https://coffeecave.pl.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu produktów dostępnych w sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu prowadzonej działalności ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 6. Przedsiębiorca – firma, instytucja lub osoba fizyczna dokonująca zakupu na cele zarobkowe, zawodowe czy związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 7. Konto użytkownika – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, pozwalająca Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.
 8. Serwis – strona internetowa na której zlokalizowany jest Sklep prowadzony pod adresem https://coffeecave.pl
 9. Towar – rzecz ruchoma, produkt fizyczny
 10. Produkt – wszystkie usługi, treści i towary dostępne do sprzedaży w sklepie.
 11. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.) oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są̨ rozpowszechniane w ramach serwisu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Każdy Użytkownik może się kontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktoweg lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomość na adres biuro@coffeecave.pl, a także telefonicznie pod numerem 693146088 lub 722285666 w godzinach od 8.00 do 16.00,
 2. Dodatkowo Sprzedawca posiada w serwisie środek komunikacji w formie czatu, który przy użyciu Messengera umożliwia zachowanie ciągłości korespondencji.
 3. Sprzedawca udostępnia Regulamin przed rozpoczęciem świadczenia usług serwisu nieprzerwanie na stronie Sklepu.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
 6. Usługi świadczone są w języku polskim. Językiem komunikowania się z Użytkownikiem jest język polski. Umowa zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim.
 7. Informacje dostępne w Serwisie Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.
 8. Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki korzystania z usług serwisu na rzecz Użytkowników które stanowią w szczególności:
  • sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet – usługa płatna
  • założenie i prowadzenie konta Użytkownika w serwisie – usługa bezpłatna
  • newsletter – usługa bezpłatna
  • formularz kontaktowy/czat – usługa bezpłatna
  • obsługi bramki płatniczej Operatora Płatności w celu wykonania Płatności w ramach Umowy sprzedaży – usługa bezpłatna
 9. Asortyment produktów oferowanych za pośrednictwem strony obejmuje sprzedaż jednorodnych kaw ziarnistych i oryginalnych mieszanek kaw, oraz kaw mielonych.
 10. Informacje oraz opis oferowanych produktów Sklep zamieszcza na karcie każdego z produktów.
 11. Dostęp do usług serwisu może być ograniczony lub niemożliwy w przypadku przeprowadzania prac konserwacyjnych systemów informatycznych lub wystąpienia awarii niezależnych od Sprzedawcy. Jednocześnie dopełnimy wszelkich starań, aby utrudnienia tego typu występowały możliwie jak najrzadziej i możliwie jak najkrócej.
 12. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Sklepu, Konta Użytkownika należy zgłaszać na adres mailowy Sklepu lub telefonicznie pod numerem telefonu przypisany do Sklepu.
 13. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie treści typu komentarze, oceny, recenzje, wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami.
 14. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

III. Opinie o produktach

 1. Sprzedawca może udostępnić Użytkownikowi możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy lub produktach — w ramach Sklepu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 3. Użytkownik powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 4. Sprzedawca publikuje zarówno opinie pozytywne jak i negatywne na temat produktów.
 5. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  • bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu;
  • wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
  • przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny produktu.
 6. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Użytkowników, którzy rzeczywiście nabyli produkt. Weryfikacja może odbyć się za pomocą dowolnych środków takich jak:
  • Weryfikacja adresu e-mail użytego do zamówienia oraz dodania opinii
  • Porównania adresu IP użytkownika dodającego opinie z adresem IP Użytkownika który dokonał zakupu
  • Kontaktu mailowego lub telefonicznego z Użytkownikiem który dodał opinię w celu potwierdzenia zakupu poprzez podanie przez Użytkownika numeru zamówienia
  • Sprawdzenie czy opinia pochodzi z wygenerowanego dla Użytkownika linku jeśli zastosowano takie rozwiązanie
  • Sprawdzenie czy opinia pochodzi od zalogowanego Użytkownika.
 7. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownika dotyczących zamieszczonych opinii, Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 8. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć

IV. Warunki techniczne

 1. W celu korzystania z usług serwisu wymagany jest dostęp do Internetu oraz spełnienie przez system teleinformatyczny z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 93 lub nowszej z włączoną̨ obsługą JavaScript,
  • Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 72 lub nowszej z włączoną̨ obsługą JavaScript,
  • Przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 94.0 lub nowszej z włączoną̨ obsługą JavaScript,
  • Przeglądarka internetowa Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną̨ obsługą JavaScript,
  • w celu odczytania faktury elektronicznej, wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader,
  • aby zawrzeć Umowę sprzedaży Użytkownik musi posiadać aktywny adres e-mail,
  • dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować pliki cookies.
 2. Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem.

V. Nieodpłatne usługi elektroniczne

 1. W ramach serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z nieodpłatnych usług świadczonych droga elektroniczną przez Sprzedawcę takich jak:
  • założenie konta Użytkownika – które daje dostęp do dodatkowych funkcji i informacji o zamówieniach
  • usługa newsletter – polegająca na przesyłaniu informacji związanych z tematyką serwisu oraz jego ofertą.
 2. Konto Użytkownika można założyć w podczas zamówienia lub bezpośrednio ze strony. W celu założenia konta Użytkownika przez Sprzedawcę, Użytkownik jest zobowiązany:
  • zapoznać się z treścią Regulaminu, wymagań technicznych i innych dokumentów udostępnionych przez Sprzedawcę;
  • zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych, zawartymi w Polityce prywatności;
  • zaakceptować warunki Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych.
  • podać dane niezbędne do rejestracji w serwisie zgodne ze stanem faktycznym.
  • potwierdzić założenie konta
  • potwierdzić rejestrację i tożsamość poprzez klikniecie linka przesłanego na podany adres e-mail powiązany z kontem
  • po otrzymaniu maila potwierdzającego założenie konta Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła.
 3. Rejestracja Użytkownika potwierdzona mailem, jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą umowy o świadczenie Usług elektronicznych. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zawarta jest na czas nieoznaczony.
 4. W celu skorzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany:
  • zapoznać się z treścią Regulaminu, wymagań technicznych i innych dokumentów udostępnionych przez Sprzedawcę;
  • zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych, zawartymi w Polityce prywatności;
  • zaakceptować warunki Regulaminu newslettera oraz zasady przetwarzania danych.
  • podać dane niezbędne do rejestracji w usłudze.
  • potwierdzić zapis na newsletter
  • potwierdzić rejestrację i tożsamość poprzez klikniecie linka przesłanego na podany adres e-mail powiązany z kontem
 5. Zapis na Newsletter potwierdzony mailem, jest równoznaczny z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą umowy o świadczenie Usług elektronicznych. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zawarta jest na czas nieoznaczony.
 6. Z bezpłatnych usług elektronicznych Użytkownik może zrezygnować w każdym momencie poprzez przesłanie informacji o rezygnacji z usługi na maila przypisanego do sklepu. Rezygnacja z usługi skutkuje wyrejestrowaniem Użytkownika oraz utratą dostępu do funkcjonalności Sklepu przypisanych do danej usługi.

VI. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Użytkownik dokonuje zamówienia na produkt bezpośrednio na stronie Sklepu https://coffeecave.pl
 2. Podczas procesu zamówienia Użytkownik ma możliwość założenia Konta Użytkownika które daje mu dostęp do dodatkowych funkcji.
 3. Do złożenia zamówienia i dokonania zakupu produktu nie jest konieczne zakładanie konta Użytkownika.
 4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien wybrać na stronie Sklepu produkt, który ma być przedmiotem Umowy sprzedaży, po czym kliknąć komendę „dodaj do koszyka” a następnie przejeść na podstronę prezentującą Koszyk.
 5. W formularzu zamówienia Użytkownik uzupełnia niezbędne do wysyłki dane oraz dokonuje:
  • wyboru produktu,
  • wyboru sposobu dostawy,
  • wyboru sposobu płatności
  • zatwierdzenia regulaminu i polityki prywatności
  • wyrażenia stosownych zgód
  • potwierdzenia zamówienia
  • płatności za towar po przekierowaniu do strony zewnętrznego Operatora Płatności.
 6. Po złożeniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłana jest wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu.
 7. Realizacja zamówienia przez Sklep następuje po otrzymaniu zapłaty za zamówiony produkt. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy towar wysyłany jest za pobraniem, w takim przypadku realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po jego złożeniu.
 8. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Użytkownik złożył zamówienia na produkt.
 9. Przy wyborze przez Kupującego płatności on-line, Sprzedawca potwierdzi przystąpienie do realizacji zamówienia po otrzymaniu stosownej autoryzacji od podmiotu realizującego płatność Kupującego.
 10. Zamówienie Użytkownika zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny na magazynie lub u dostawców sklepu.
  • częściowy brak towaru w zamówieniu – gdy brakujący produkt jest częścią większego zamówienia, Użytkownik jest informowany o brakach i podejmuje decyzję o częściowej realizacji zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w części lub w całości zgodnie z decyzją Użytkownika. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje maksymalnie w ciągu 14 dni od anulowania zamówienia w zakresie w jakim umowa sprzedaży nie została zawarta
  • całkowity brak produktów w zamówieniu – gdy produkt jest niedostępny w magazynie lub u dostawców sklepu i nie ma możliwości realizacji zamówienia Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w całości maksymalnie w ciągu 14 dni od anulowania zamówienia.
 11. Po zweryfikowaniu zamówienia na adres mailowy wskazany przez Użytkownika przyjdzie wiadomość z informacją dotyczącą:
  • potwierdzenia przyjęcia zamówienia co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży,
  • braku części lub całości zamówienia w związku z brakiem towaru,
  • braku możliwości realizacji zamówienia w związku z brakiem zapłaty.
 12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie realizacji zamówienia.
 13. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu. Po wybraniu przez Użytkownika odpowiedniej opcji i przekazaniu niezbędnych danych, do zamówienia wystawiana jest faktura zakupu.
 14. Do momentu zrealizowania zamówienia tj. do czasu przekazania produktu do wysłania Użytkownik może dokonać zmian w zamówieniu włącznie z wycofaniem złożonego zamówienia w całości.
 15. Aby dokonać zmian w zamówieniu należy skontaktować się ze sklepem poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie lub wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@coffeecave.pl lub telefonicznie pod numerem 693146088.
 16. Informacje dotyczące produktów prezentowane w Sklepie stanowią̨ zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę̨ do Użytkowników, a nie ofertę̨ w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Składając Zamówienie Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, którą Sprzedawca, po weryfikacji warunków cenowych, dostępności produktów, sposobów płatności i sposobu dostawy, może przyjąć i tym samym zawrzeć Umowę sprzedaży.
 17. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia:
  • jeżeli dane podane w trakcie składania Zamówienia były nieprawidłowe lub nieprawdziwe,
  • złożonego z naruszeniem Regulaminu.
  • wielokrotnego nieodbierania nadawanych przesyłek
  • braków środków na karcie lub odmową realizacji płatności otrzymaną od operatora płatności w przypadku zamówienia.

VII. Warunki płatności w sklepie internetowym i koszty dostawy

 1. Ceny produktów w sklepie internetowym zostały podane w złotych polskich i zawierają należne podatki.
 2. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury zawierające podatek VAT.
 3. Każdy produkt posiada swoją cenę i cena ta jest wiążąca w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 4. Sklep ma prawo do:
  • zmiany ceny produktów znajdujących się w Sklepie,
  • wprowadzania nowych produktów i usuwania produktów z oferty Sklepu,
  • przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,
  • wprowadzania zmian w ofertach promocyjnych Sklepu.
 5. Uprawnienia opisane w powyższym punkcie nie mają wpływu na ceny towarów zakupionych i zamówionych przed wejściem w życie ofert promocyjnych lub zmienionych cen.
 6. Dostępne są następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski
  • płatność za pobraniem
  • płatność gotówką (przy odbiorze osobistym)
  • przelew elektroniczny
  • przelew tradycyjny bankowy
  • płatność kartą kredytową/debetową
  • płatność BLIK
 7. Obsługa Płatności jest realizowana przez Operatora Płatności.
 8. Odpowiedzialność za prawidłową realizację Płatności i zgodność z obowiązującymi w tym zakresie standardami bezpieczeństwa ponosi Operator Płatności.
 9. Zastrzegamy sobie możliwość zablokowania niektórych form płatności dla wybranych produktów.
 10. Użytkownik ponosi koszty dostawy zamówionego towaru, chyba, że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 11. Po wybraniu towaru oraz pośrednika wysyłki koszyk automatycznie naliczy koszty dostawy.
 12. Przy opcji osobistego odbioru towaru koszty dostawy nie występują.
 13. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza 1000 zł brutto lub wagę 15 kg, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od indywidualnej akceptacji Sprzedawcy lub wpłaty przez Kupującego zaliczki.

VIII. Terminy realizacji

 1. Standardowo wysyłka Produktu następuje w ciągu 24 godzin od przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji. Wysyłka dokonywana jest od poniedziałku do piątku. Orientacyjny termin wysyłki danego Produktu wskazany jest każdorazowo na Stronie. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek przyczyny uniemożliwiające wysyłkę Zamówionego Produktu BOK skontaktuje się z Kupującym celem ustalenia nowego terminu realizacji Zamówienia.
 2. Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Produktów do czasu przesłania Kupującemu potwierdzenia przystąpienia do realizacji Zamówienia.
 3. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem kuriera DPD, Inpost jak również jest możliwa do paczkomatu InPost wskazanego przez Kupującego. Możliwa jest również opcja dostawy do Ujścia/Piły przez Coffee Cave. O planowanym terminie dostawy Kupujący zostanie poinformowany odrębnym mailem wysłanym na adres podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność Sprzedawcy wobec podmiotów nie będących Konsumentami za wszelkiego rodzaju szkody powstałe na skutek opóźnień lub braków w dostawie.
  • Przy Zamówieniu o wartości poniżej 149 zł koszt przesyłki według cennika przewoźnika
  • Przy Zamówieniu o wartości powyżej 149 zł (z uwzględnieniem uzyskanych rabatów) dostawa jest darmowa.
 4. Wydanie przesyłki za pobraniem następuje po uiszczeniu pełnej Ceny.
 5. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu i czy w konsekwencji Produkty nie są nienaruszone oraz do potwierdzenia Dostawcy odbioru Produktów. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności Produktów na skutek uszkodzenia przesyłki Kupujący powinien niezwłoczne zgłosić ten fakt kurierowi i ma prawo zwrotu przesyłki, przy czym kurier jest zobowiązany do sporządzenia w takiej sytuacji protokołu zwrotu.
 6. Z chwilą odbioru Produktów przez Kupującego przechodzi na niego ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów.
 7. Jeżeli przesyłka kurierska nie zostanie odebrana dwukrotnie lub nie zostanie odebrana z paczkomatu, przyjmuje się że umowa została rozwiązana za zgodą stron.
 8. Dostarczenie Produktów niezamówionych przez Kupującego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie Kupującego.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy
  • w którym cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od sprzedawcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż walut obcych;
  • w którym przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • w którym przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  • w który, przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą Sprzedawcy
  • w którym Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik
  • dla umowy która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
  • dla umowy która polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 5. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na naszej stronie lub w formie pisemnej przesłany na adres email Sprzedawcy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie sprzedawcy.
 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.
 13. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeśli konsument zdecyduje się na zwrot tak zużytego towaru, Sprzedawca może domagać się od niego odpowiedniej rekompensaty.
 15. Zwrot towaru następuje na adres: Coffee Cave ul. Ogrodowa 32 64-850 Ujście

X. Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi towar zgodny z zawartą umową.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi konsumenckiej za niezgodność towaru z gwarancją lub zawartą umową na zasadach określonych w przepisach Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, która ujawni się w terminie 2 lat od dnia jego dostarczenia, chyba że określony przez sprzedawcę termin przydatności towaru do użycia będzie dłuższy. Konsument ma 6 lat od momentu wykrycia niezgodności na wystąpienie z żądaniem.
 4. Towary prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do produktu.
 5. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 6. Jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z umową, Konsument może, zażądać jego naprawy lub wymiany Towaru na zgodny z umową.
 7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może, niezależnie od żądań, o których mowa powyżej, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, jeśli:
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia do zgodności towaru z umową poprzez jego wymianę̨ lub naprawę̨,
  • Sprzedawca nie doprowadził do zgodności towaru z umową poprzez jego wymianę̨ lub naprawę̨ stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta,
  • Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,
  • Brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania jego naprawy lub wymiany na towar zgodny z umową
  • Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Sprzedawcy przysługuje prawo „zamiany” żądania Konsumenta w zakresie wymiany lub naprawy towaru w przypadku, gdy wymiana lub naprawa towaru nie będzie możliwa lub będzie zbyt kosztowna.
 9. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację, naprawić Towar lub wymienić Towar na wolny od wad w możliwie najkrótszym terminie, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Ustawy o prawach konsumenta.
 10. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy zwróci temu Konsumentowi cenę należną wskutek skorzystania przez niego z prawa odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny. Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument ten wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się̨ dla niego z żadnymi kosztami.
 11. W przypadkach nie wymienionych w Regulaminie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulacjami Ustawy o prawach konsumenta
 12. Reklamacje można składać w szczególności poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.
 13. Zgłoszenia można również składać pisemnie na Coffee Cave ul. Ogrodowa 32 64-850 Ujście.
 14. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane ułatwiające jej rozpoznanie:
  • oznaczenie Konsumenta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),
  • numer zamówienia, którego dotyczy zgłoszenie,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • żądanie Konsumenta.
 15. Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim.
 16. Reklamacje dotyczące Sklepu, w szczególności dotyczące Towarów rozpatruje Sprzedawca
 17. Sprzedawca ustosunkuje się do prawidłowo złożonej reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udziela Konsumentowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej) albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres pocztowy). Brak odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji uważa się̨ za jej uwzględnienie przez Sprzedawcę.
 18. Odbiór towaru objętego reklamacją od Konsumenta odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 19. Powyższe zapisy dotyczące reklamacji nie mają zastosowania w przypadku sprzedaży produktów uszkodzonych lub wybrakowanych których niezgodność z umową została dokładnie opisana i udokumentowana przez Sprzedawcę w karcie produktu, a Konsument w momencie jego zakupu oświadczył, że został poinformowany przez Sprzedawcę o niespełnianiu przez nabywany przez niego towar części wymogów zgodności z umową sprzedaży, o których mowa w ustawie o prawach konsumenta, oraz akceptuję brak zgodności nabywanego towaru z umową sprzedaży w zakresie wymogów wskazanych w opisie towaru w sklepie internetowym Sprzedawcy.

XI. Dane osobowe i polityka cookies

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji oraz na podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.
 3. Przy korzystaniu z Serwisu prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w serwisie znajduje się w polityce prywatności zawartej na stronie serwisu.

XII. Zmiany w regulaminie

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  • zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, w przypadku gdy którakolwiek z tych okoliczności pociągnie za sobą konieczność zmiany Regulaminu;
  • zmiana sposobu świadczenia Usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi w przypadku, gdy pociągnie to za sobą̨ konieczność zmiany Regulaminu (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  • zmiana zakresu lub sposobu świadczenia Usług elektronicznych, do których stosują̨ się̨ zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub Usług elektronicznych objętych Regulaminem.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie oraz za pomocą̨ wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu umowy o świadczenie Usług elektronicznych, tj. rejestracji Konta, przez Użytkownika adres e-mail, co strony uznają̨ za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie nie wcześniej niż z upływem 30 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli umowę o oświadczenie Usług elektronicznych, mają oni prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy sprzedaży zawarte przez Użytkownika i Sprzedawcę̨ przed zmianą Regulaminu.
 4. Zmiana regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych umów sprzedaży przed zmianą regulaminu.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Autorskie prawa do Sklepu, a także elementów Sklepu oraz układu i kompozycji tych elementów, przysługują̨ sprzedawcy, z wyjątkiem oznaczeń partnerów Sprzedawcy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści, nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Użytkownik, akceptując Regulamin, oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektronicznych zawierana jest między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 4. W sprawach nieuregulowanych w umowie (w tym w Regulaminie) zastosowanie znajdują̨ przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
  • Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j.: Dz.U. z 2020, poz. 1706 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
  • Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

Data publikacji regulaminu: 29.11.2023r.

Coffe Cave world map
Szanujemy Twoją prywatność!
Ta strona korzysta z plików cookies, które pomagają jej funkcjonować i śledzić sposób interakcji z nią, dzięki czemu możemy zapewnić lepszą i spersonalizowaną obsługę. Będziemy używać wszystkich plików cookies tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę, klikając akceptuj wszystkie. Jeśli klikniesz Odrzuć użyjemy tylko plików cookies niezbędnych do działania naszej strony. Możesz również zarządzać indywidualnymi preferencjami dotyczącymi plików cookie klikając w zarządzaj plikami cookies. Poznaj szczegółowe informacje o cookies umieszczone w https://coffeecave.pl/polityka-prywatnosci.
Zobacz więcej